עשרה בטבת

שחרית    7:25

   מוסר  – 12:55

מנחה  א’ –  1:15      

         ב’  – 4:10

שקיעה    – 4:57   

מעריב     – 5:42