סדר היום לימי חנוכה (מיום א’)

סדר מוסר         12:45

מנחה               1:00

סדר ב’              45:‏2

הדלקת נרות       5:09

        (25 דקות אחרי שקיעה)

 וידלקו עד          6:26

סדר ג’               7:45‏

מעריב          9:45

מנחה א’ עש”ק מקץ 12:49