Shiur Shovevim

Shiur Shovevim2017-12-29T15:06:11+00:00

yesh-nochlin-toronto

[kollel logo in blue.pdf]

שיעור שובבי”ם בעניני צניעות

מאת רה”כ מורנו הגר”ש שליט”א

יום ג’ לסדר וארא ויום ג’ לסדר בא

בשעה 8:30 בערב

515 Coldstream Ave.

הציבור מוזמן

[classic-1.pict] [classic.pict]