click here to print https://kollel.com/wp-content/uploads/2017/03/shiurei-haseder-2016-final.pdf

shiurei-haseder-2016-final