6:00 – מנחה ש”ק

8:34 – סו”ז אכילה

זמן מוצש”ק – 9:46

מעריב – 10:00

שחרית יום א’ – 8:30

חצות – 1:24

מנחה א’ – 1:59

מנחה ב’ – 7:50

מעריב – 9:18