סדר היום לימי חנוכה (מיום ה’)

סדר מוסר         12:45

מנחה               1:00

סדר ב’              45:‏2

הדלקת נרות       5:06

(25 דקות אחרי שקיעה)

וידלקו עד          6:23

סדר ג’              8:00

מעריב א’          5:45

מעריב ב’         9:45

מעריב ג’         10:00

מנחה א’ עש”ק וישב 12:42

שחרית שבוע דפרשת מקץ

7:20 (כותיקין)